خط معاینه فنی سنگین اسپیس(Space)


خط معاینه فنی سنگین اسپیس(Space) شامل محصولات زیر میشود:

  • تست ترمز به همراه تست دهنه
  • تست سرعت
  • دور سنج
  • پلی دکتور
  • تنظیم نور چراغ