جک قیچی ایتال گاراژ STRATOS-R


  • تابلو کنترل با مدار فرمان مربوطه
  • آلارم و کنترل دوبل برای پایین آمدن کامل کفی ها
  • شبر اطمینان برای نقص سیستم هیدرولیک و بارمازاد قفل ایمنی مکانیکی